Turkvet.Biz
 
Güncel  
BİLGİLER
   

>Mevzuat

    >Tarımsal Destekler
    >Hayvan Besleme
    >Hayvan Yetiştiriciliği
    > Hayvan Sağlığı
    >Gıda Güvenliği/Halk Sağlığı
    >Gösterge ve İstatistikler
    >Bilgi Kaynakları
    >Kurum ve Kuruluşlar
    >Veteriner Klinikleri
    >Bağlantılar
     
     
     
     
 

İlgili Mevzuat

AB Mevzuatı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Mevzuatı

6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına Ve Göreceği İşlere Dair Kanun

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği

Veteriner Hekimlik Meslek Etiği Kuralları

Stratejik Planı Hazırlama Programı,  Stratejik Plan Hazırlama Usul Ve Esasları Yönergesi 

Diğer Yönergeler, Kurallar ve Tip Sözleşmeler

   Serbest Veteriner Hekim Kıyafet Yönergesi

   Veteriner İlaçları Satan Ecza Depolarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

   İlaç Satışı Yapılan Veteriner Hekim Muayenehanelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  Özel Hayvan Hastaneleri Eczanelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

   Kırmızı Et Ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinde Sorumlu Yönetici Olarak Çalışacak Veteriner Hekim Ve İşveren Sözleşmesi

   Kuluçkahane Ve Damızlık İşletmelerinde Çalışacak Sorumlu Veteriner Hekim İle İşveren Sözleşmesi

   Kombina Mezbaha Ve Kesimhanelerde Çalışacak Muayene Veteriner Hekimi İşveren Sözleşmesi

 

 
 
 
Güncel

 Türk Veteriner Hekimleri Birliği Mevzuatı

ÖNSÖZ

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, kuruluşundan bu yana yarım asrı geçmiş olmasına karşılık, kurumsal yapısının gerektirdiği alt yapısını oluşturulabildiğini söylemek ne yazık ki mümkün değildir. 6343 sayılı yasanın gereklerinin uygulanmasına ilişkin bazı yönetmelikler yakın zamanda yürürlüğe konulmuştur. Bu yönetmeliklerden işyeri hekimliği yönetmeliğinin önemli maddeleri Danıştay’ca iptal edilmiştir. Diğer yönetmelikler ise kurumsal sistem içerisinde uygulanmaktan uzak kalmış ve meslek örgütünün faaliyetleri yasal zeminden ziyade bireysel değerlendirme ve tercihlere göre yürütülmüştür. Bu durum keyfi uygulamalar yanında Birliğin Odaları arasında farklı uygulamaların ortaya çıkması sonucunu doğurmuştur.
Veteriner hekimlerin ağırlıklı olarak kamuda çalışması ve az sayıda olunması, yasanın gereklerinin uygulanmasına, Birliğin ve Odalarının etkinliğine ihtiyaç hissettirmediğini düşündürmektedir.
Hızla artan veteriner hekim sayısı, kamu dışında çalışan veteriner hekimlerin sayısının ağırlık kazanması, meslek mensupları arası rekabetin kurallarının konulması ve uygulanması ihtiyacının artması yanında meslek etiğini önemli hale getirmiştir. Bu ihtiyaçların karşılanması için ise meslek örgütünün etkin, güçlü ve sağlam kurumsal yapısının olması zorunluluk halini almıştır.
Mevcut yönetmeliklerin ihtiyacı karşılamadığı görülmüş, bazı yönergelerin yönetmelik haline getirilmesi zorunluluk halini almış, yönetmeliklerdeki olmayan hususların ise yönetmeliklerinin oluşturulması ihtiyacı artmıştır. Bunları dikkate alarak yönetmelikler üzerindeki uzun tartışma süreci tamamlanılarak yönetmeliklerin eksiklikleri giderilmeye çalışılmış, olmayan konular da kapsama alınarak tek yönetmelik haline getirilmiştir. Hazırlanan taslak Türk Veteriner Hekimleri Birliği Olağanüstü Büyük Kongresinde 26 Şubat 2006 tarihinde önerilen değişikliklerle kabul edilerek 13 Eylül 2006 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.
TVHB Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği 6343 sayılı yasa çerçevesinde Birliğin tüm organları ve meslek mensupları ile ilişkilerini etkin düzenlemesi nedeniyle yeniden yapılanma anlamına gelmektedir. Bu yapılanmanın sağlıklı olması ise yönetmeliğin tüm organlarca tam olarak uygulanmasına bağlı olacaktır. Yasa ve yönetmelik veteriner hekimlere ve meslek örgütüne önemli sorumluluklar yüklemektedir.
Veteriner hekimlerin meslek icrası ile ilgili uyacakları yasa, yönetmelik ve yönergeler bu kitapta toplanmıştır. Bu nedenle meslek icrasında bulunan her veteriner hekim bu kitap içerisindeki mevzuatı bilmek mecburiyetindedir.
Birliğimizin kurumsal yapısının güçlendirilmesi, meslek mensuplarının ihtiyaç ve taleplerini karşılaması ümidiyle meslek camiamıza hayırlı olmasını dilerim.
Mesleki saygılarımla. 7.11.2006
 
Dr. Mustafa ALTUNTAŞ
Merkez Konseyi Başkanı
Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2006 - 2011 TurkVet ® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved