Turkvet.Biz
 
Güncel  
BİLGİLER
   

>Mevzuat

    >Tarımsal Destekler
    >Hayvan Besleme
    >Hayvan Yetiştiriciliği
    > Hayvan Sağlığı
    >Gıda Güvenliği/Halk Sağlığı
    >Gösterge ve İstatistikler
    >Bilgi Kaynakları
    >Kurum ve Kuruluşlar
    >Bağlantılar

 

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Yönergeler, Kurallar ve Sözleşme Örnekleri

        SERBEST VETERİNER HEKİM KIYAFET YÖNERGESİBaşa git
 
         Madde l- Veteriner hekimler görev başında aşağıdaki hükümlere uygun olarak giyinirler

a) Beyaz patiska veya ketenden önden tek sıra dört düğmeli, açık devrik yakalı, arkası yırtmaçlı ve kemerli bir gömlek giyerler.

Gömleğin iki yan, bir göğüs cebi vardır. Bu göğüs cebi üzerine adı ve soyadı kırmızı iplikle işlenir. Gömlek boyu diz kapağının 5 cm altındadır.

b) Ameliyathane kıyafeti

-Kadın veteriner hekim ve yardımcı kadın personel yeşil veya mavi renkli keten veya bezden (V) yakalı kısa kollu, beli arkadan bağlanan kuşaklı gömlek giyer.

-Erkek veteriner hekim ile personel aynı renkte (V) yaka kısa kollu ceket ile pantolon giyer.

Madde 2- Bu Yönerge Büyük kongrede onaylandıktan ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyinin yayın organlarından birinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Yönerge hükümleri Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve Bölge Veteriner Hekimler Odaları tarafından yürütülür

Veteriner ilaçları Satan Ecza Depolarında Dikkat Edilmesi Gereken HususlarBaşa git

1  Ecza depo ruhsatnamesi bulundurmalı (Ecza deposu ruhsatta belirtilen adreste faaliyet göstermeli),

2  Mesul Müdürlük belgesi bulunmalı, (Mesul müdür veteriner hekim olmalı)

3. Mesul müdür görevi başında bulunmalı,

4. Yangın tedbirleri alınmalı, yeterli sayıda yangın söndürme cihazı olmalı,

5. işçilerin kıyafetleri muntazam ve temiz olmalı,

 6.Depo hijyenik intizamlı ve temiz olmalı,

 7.Depo zemini tahtadan gayri yanmaz ve kolay temizlenir olmalı,

8.Depoda asgari beş eczanenin ihtiyacını karşılayacak ilaç bulunmalı,

9. Produi Farmasötikler farmakopede yazıldığı gibi usule uygun olarak muhafaza edilmeli,

10..Acil vaka ilaçları, uyuşturucular ve biyolojik serumlar bulunmalı (Bulunmamaları halinde biyolojik serumlar Refik Saydam Merkez Hıfzısıhha Enstitüsünden, Dolantin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına müracaatla alınacak permi ile TMO’den, Morfinine Amp, üretici firmadan, yılan serumu serbest piyasadan temini),

11. Müstahzarlar harici tesirlerden korunmalı,

 12. Uyuşturucu defteri kayıtları muntazam tutulmalı, Uyuşturucu fişleri dipkoçanları saklanarak bir fiş veteriner hekimin muayenehanesinde bir fiş veteriner hekim tarafından imzalanarak depoya iade, bir fişi de veteriner hekim muayenehanesinin bulunduğu ilin Tarim İl Müdürlüğüne gönderilmeli,

     13. Uyuşturucular kilitli bir depoda saklanmalı,

14.Bakanlık emri ile kontrol altında tutulan ilaçlar için veteriner hekim muayenehanelerine ayrı fatura kesilmeli,

15..Bakanlıktan ruhsatsız ilaçlar satılmamalıdır.

16.Perakende ilaç satılmamalı,

17.İlaç alıp satmaya salahiyeti olmayan yerlere satış yapılmamalı,

 18. ilaç satmaya salahiyetli yerlerin kendilerinden ilaç almak isteyenlerin ruhsatlarının bir fotokopisini alıp saklamalı,

 19. Hekim muayenehaneleri ve eczaneler dışında ilaç satılmamalı,

20.Sanat ve Ziraatta kullanılan zehirli ve müessir maddeler satmak içini müsaade almalı ve hangi maddelere müsaade alınmış ise onları sat-malı,

21.Bakanlık tamim ve emirleri bir dosyada saklanmalı ve gereği yerine getirilmeli,

22.Buzdolabı bulunmalı ve buzdolabında saklanacak ilaçlar buzdolabında saklanmalı,

23. Bina dışında ecza deposu adının yazılı olduğu tabela bulunmalı,

24. Ecza deposunun depo ve ardiyesi var ise bu yer için mahallin en yüksek sağlık amirliğinden gerekli izin alınmalı ve buradan alış veriş yapılmamalı,Başa git

İlaç Satışı Yapılan Veteriner Hekim Muayenehanelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1  Muayenehane sahibinin adı ve soyadı,

2 Muayenehane adı, bulunduğu il, ilçe, kasaba ve köy ile adresi,  

3.Veteriner hekimin mezun olduğu fakülte adı, diploma tarihi ve numarası,

4.Muayenehane ruhsatname verildikten sonra adres değişikliği söz konusu ise, en kısa zamanda mahallin Tarım Müdürlüğüne müracaatının gerektiği,

5. Muayenehane sahibi görevi başında bulunmalı,

6.Bundan evvelki kontrol tarihi, düzenlenen raporun numarası ve yapılan tenkitlerin yerine getirilmesi,

7.Ruhsatname verildikten sonra muayenehane kroki ve taksimatı üzerinde tadilat söz konusu ise mahallin en yüksek amirliğine müracaatı,

8.Muayenehanenin modern teçhizat ve tenvirat bakımından genel intizamı,

9. Muayenehane temizliğinin hijyen kaidelerine uygun olması çalışanların temizliği, beyaz mesleki önlük giyilmesi, zeminin tahtadan gayri, yanmaz ve kolay temizlenir olması, yangın söndürme cihazının bulunması, şebekenin mevcudiyeti halinde telefonun bulundurulması,

10.Fazla ilaçların konulmasına mahsus ayrı bir deponun olması,

11.Muayenehanede buzdolabının bulunması, ilaçların yönetmeliğin

12. Maddesine göre muhafaza edil mesi gerektiği rutubetten müteessir olan drog vs. İçin ayrı bir mahal veya serin yerde muhafazaları zaruri olan serum veya benzeri ilaçların mahzen, serin mahal veya elektrik cereyanı bulunan yerlerde buzdolabında bulundurulması gerektiği,

13.Şiddetli veya hafif zehirli maddeler kodekse göre tanzim edilen dolaplarda bulundurulması (dolapların birinin rengi turuncu ve üzerinde şiddetli zehir (toxiquie), diğerinin yeşil ve üzerinde ayrı bulundurulacak (asepare) yazısının olması ve bu dolapların kilitli ve anahtarının da veteriner hekimde bulunması gerektiği,

14. İlaçların, harici tesirlerinden müteessir olanların usulüne göre muhafaza edilmesi ve vitrindeki ilaçların güneşten korunması gerektiği,

15.Muayenehanede reçete kayıt defteri, uyuşturucu maddenin kayıt ve sarfiyat defteri, personel, stajyer ve teftiş defterlerinin bulunması ayrıca bu defterlerin tasdikli olması, teftiş defteri haricindeki diğer defterlerin veteriner hekim tarafından tutulması,

16.Reçete kayıt defterinin usulüne göre tutulması,

17.Personel ve stajyer defterinin muntazam tutulması, stajyer belge suretlerinin saklanması,

18.Uyuşturucu maddeler defterinin 2313 sayılı kanunun 18. Maddesine göre tutulması, reçetelerin usulüne göre saklanması, uyuşturucu ilaçların (morphine, dolantin, jetrium vs.) özel uyuşturucu maddelere mahsus hekim reçeteleri ile verilmesi, yapılan sayımlarda uyuşturucu eksikliği veya fazlalığının olmaması (uyuşturucuların noksan veya fazlalığı halinde durum raporda gösterildiği gibi bir zabıt varakası ile de tevsik edilecektir) uyuşturucuların kilitli bir dolapta saklanması (denetimlerde anahtarın muayenehanede bulunması) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından alınacak permi ile, Dolantin T.M.O. den temin edilecek, morfinin serbest piyasadan demin edilmesi,

19.Acil vaka ilaçlan, biyolojik serumlar, apomorfin, insülin, heparin guobaine, adrenalin gibi 6197 sayılı kanunun 29. Maddesine göre müstecçel edviye listesindeki ilaçların bulundurulması (Biyolojik serumların bulunmaması halinde Refik Saydam Merkez Hıfzısıhha Enstitüsünden temini, yılan serumu serbest piyasadan),

20.6197 sayılı kanunun 28. Maddesine göre eczanede satılması yasak olan maddelerin muayenehanede bulundurulmaması (sıhhi malzeme, tıbbi alet ve tuvalet eşyasından başka eşyanın müşteriye satılmak üzere bulundurulması yasaktır).

21.Bakanlıkça reçetesi muayenehanede alıkonması istenen veya özel reçete ile satılması gereken kontrole tabi uyuşturucu ve psikotrop maddeler ihtiva eden müstahzarların reçetesiz satılmaması, reçetelerin muayenehanede muhafaza edilmesi ve bu gibi ilaçlarda seçmeli olarak giriş reçete ve stok kontrolü yapılması (müfettiş tarafından yapılacak),

22. Gerek yerli gerekse yabancı müztahzarların fiyatlarının Bakanlıkça tespit edilen fiyatlara uygun olması,

23. İl ve İlçe Müdürlüğü kanalı ile Bakanlıktan gönderilen tamim ve emirlerin bir dosyada muntazam şekilde muhafaza edilmesi tamimlerin gereğinin yerine getirilmesi,

24. Reçetelere mühür basılarak defter kayıt no ve tarih ile ilacın yanına ayrı ayrı fiyatlarının yazılması,

25. Reçetesiz ilaç satılmaması,

26. Bakanlıktan ruhsatsız ilaçların satılmaması  

27. Bakanlıktan gönderilen fiyat listesinin tüketicinin talebi üzerine gösterilmesi gerekir.

Özel Hayvan Hastaneleri Eczanelerinde Dikkat Edilmesi Gereken HususlarBaşa git

1  Eczanede mesul müdürün diploması bulunmalı, (mesul müdür veteriner hekim olmalı)

 2. Eczanede mesul müdürlük belgesi ilaç satış ruhsatı ve tarih numarası bulunmalı,

3. 30x40 ebadında fotoğrafı bulunmalı

4.Eczacı görevi başında bulunmalı

5.Kalfa bulunması halinde kalfanın personel defterinin kayıtlı olması ve tasdikli belgenin bulunması,

6. Eczane hijyenik, intizamlı ve temiz olmalı, /.Eczanede çalışanlar beyaz önlük giymeli,  

7. Buzdolabı ve yangın söndürme cihazı bulunmalı

8. İlaçlar, biyolojik serumlar uygun şekilde muhafaza edilmeli, (Biyolojik serum bulunmaması halinde Refik Saydam Merkez Hıfzısıhha Enstitüsünden, yılan serumu serbest piyasadan temin edilmeli)

9.Ayaktan tedavi olanlara ve dışarıdan gelen reçetelere ilaç satılmamalı,

10. Yatan hastalara satılan ilaç sıhhi malzeme fiyatları hariçten tedarikleri halindeki fiyatlardan fazla fiyatlarda satılmamalı  

11. Bakanlıktan ruhsatlı ilaçlar bulunmalı

12. Uyuşturucular kilitli dolapta saklanmalı ve kayıtları muntazam tutulmalı,

 13. Reçete kayıtları muntazam tutulmalı

14. En son Türk Farmakopesi bulunmalı (bulunmaması halinde Bakanlık Evrak ve Arşiv Grup Başkanlığından veya Sağlık Müdürlüğünden temin edilmeli)

 15. Eczane laboratuarı temiz ve intizamlı olmalı

  16. Majistral tarife bulunmalı (yoksa Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyinden veya Bölge Eczacı Odasından temin edilmeli)

17.Terazilerin ayarları zamanında yapılmalı

18.Toksik-asepare dolabı intizamlı ve kilitli tutulmalı

19.Bakanlık tamim ve emirleri bir dosyada saklanmalı ve gereği yerine getirilmeli.

 

Başa gitKIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERI ÜRETIM TESISLERINDE SORUMLU YÖNETİCİ OLARAK ÇALISACAK VETERINER HEKIM VE İŞVEREN SÖZLEŞMESİ

       İş bu sözleşme 05.06.2004 tarih ve 25483 sayılı resmi gazetede yayınlanan 5179 sayılı Gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair KHK nin değiştirilerek kabulü hakkında kanun ile bu kanuna dayanılarak çıkan ve çıkartılacak kırmızı et ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen Sorumlu Yönetici tarifi ve niteliği esas alınarak hazırlanmış İşyeri ile Sorumlu Yönetici arasındaki Sözleşmedir.

Bu sözleşmede, “İşveren” sözcüğü “Gerçek ve Tüzel Kişilik” anlamında kullanılmıştır.

1 Sorumlu Yönetici olarak çalışacak Veteriner Hekim ................................. ........Yönetmelik kapsamındaki tesislerin Yönetmelik hükümlerine uygun işlemesinden, et ve et ürünlerinin sağlığa uygun şekilde üretilmesi, parçalanması, işlenmesi, soğutulması, korunması, paketlenmesi, nakledilmesi, çalışan personelin sağlık kontrolü ve eğitimi ile yan ürünlerin uygun şekilde tahliyesi ve oluşan atık ve artıkların çevre ve toplum sağlığına zarar vermeden bertaraf ve tahliye edilmesinden İşveren ile birlikte sorumludur.

2 Sorumlu Yönetici Türk Gıda Kodeksine uygun üretimden sorumlu olacaktır.

3 Sorumlu yönetici Bakanlık talimatları ile istenen tüm bilgileri düzenli ve doğru olarak vermekle yükümlüdür.

4 Kesilen hayvanların sayısı, elde edilen et miktarı, belirlenen hastalıklar ve şüpheli, şarta tabii ve imha edilecek et, sakatat ve yan ürünlere yapılan işlemler (mezbaha ve kesimhaneler için) ve tesisin çalışma konusu ile ilgili tüm kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamak zorundadır.

5 Sorumlu yöneticinin görevlerini yerine getirmesinde kullanacağı her türlü araç gereç ve olanak tesis sahibi tarafından sağlanmak zorundadır.

6 Sorumlu yönetici (Veteriner Hekim) ile işverenin noter huzurunda imzaladıkları sözleşmenin bir örneği yapıldığı tarihten sonraki 7 gün içinde il müdürlüğüne ve bir örneği de Veteriner Hekimleri Odası’na iletilir. Taraflar, TVHB Merkez Konseyi tarafından hazırlanan ve Veteriner Hekimleri Odası tarafından da sorumlu yöneticilere verilmesi gereken çalışma gün ve saatlerinin de belirtildiği “Çalışma Belgesi”ni almak zorundadır.

7 Sorumlu Yönetici (Veteriner Hekim) isten ayrılmak istediğinde bunu 1 ay öncesinden çalıştığı kombina, mezbaha veya tesis idaresine, tesisin bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne ve Veteriner Hekimleri Odasına yazılı olarak bildirmek zorundadır. Sorumlu Yöneticinin (Veteriner Hekim) işten çıkartılmak istenmesi halinde ayni işlemlerin İşveren tarafından yapılması ve bu süre içinde yeni bir Sorumlu Yönetici istihdamı zorunludur. Veteriner hekim, iş başlangıcında almış olduğu Çalışma Belgesini, işten ayrıldığı gün itibarıyla Veteriner Hekimleri Odası’na iade etmek mecburiyetindedir.

8 Sorumlu Yönetici (Veteriner Hekim) sözleşmede belirlenen çalışma gün ve saatleri içerisinde başka bir işte çalışamaz.

9 506 sayılı sosyal Sigortalar Kanununun ilgili maddeleri gereğince çalışan Sorumlu Yönetici (Veteriner Hekim) sigortalı olmak zorundadır.

10  Taraflar çalışma süresinin tümüne 4857 sayılı iş kanununun ilgili maddelerine karşı sorumludurlar ve kanunun gereklerini yerine getirmek zorundadırlar.

11 .Is yerine (işverenin) SSK tarafından tescil edilmiş bir sicil numarasının verilmiş olması gerekmektedir.

12  .İşveren sigortalının ilk işe giriş bildirgesinin bir suretini bir ay içerisinde bağlı bulunduğu Veteriner Hekimleri Odası’na bildirmek zorundadır.

13 .Sorumlu Yönetici Veteriner Hekim aylık net................YTL ücret ödenir. Ücret ödemeleri en geç o ayın 5’ine kadar yapılır. Ödemelerde gecikme halinde kamu alacaklarına uygulanan oranda gecikme faizi tahakkuk ettirilerek ödenir. Sorumlu Yönetici (Veteriner hekim) ücretine Veteriner Hekimleri Odasının asgari ücret tarifesinde benzer işyerleri için belirlediği asgari ücret tarifesindeki artış oranında eşzamanlı olarak artış yapılır.

14  .Çalışan Sorumlu Yöneticinin (veteriner hekim) madde 13 de belirtilen ücreti hiçbir şekilde ve hiçbir nedenle aşağıya çekilemez. İşveren ücret bordrolarını her ay düzenli olarak Veteriner Hekimleri Odası’na iletmek zorundadır. (faks, mektup veya elden olabilir).

15. Ücretin işveren tarafından sözleşmede belirtilen miktardan daha az ödenmesi halinde Sorumlu Yönetici (Veteriner Hekim) 4857 sayılı iş kanununun 24/II-e maddesi uyarınca hizmet akdini ücretin aşağıya çekildiğini öğrendiği günden itibaren 7 gün içinde fesih edebilecektir. Hizmet akdindeki ücretin aşağıya çekilmesi nedeniyle veteriner hekimin 15 aylık net ücret alacağı kendisine işveren tarafından tazminat olarak herhangi bir hüküm istihsaline gerek kalmaksızın ödenecektir. İşveren söz konusu tazminatın fahişliğini iddia etmeyecektir.

16..İşveren yetki ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde Sorumlu Yönetici (Veteriner Hekim) .............................................................’e azami kolaylığı göstermekle ve imkanları sağlamakla yükümlüdür. İşveren kanun, KHK ve yönetmeliklerde bildirilen Sorumlu Yöneticilik ile ilgili görevleri dışında iş talep edemez. İşveren ilgili maddelerin yerine getirilmesinde azami kolaylığı göstermediği takdirde Sorumlu Yönetici (Veteriner Hekim) durumu ilgili tüm yasal mercilere bildirmeye yetkilidir.

17.İşveren Sorumlu Yöneticilikle ilgili görevlerin yerine getirilmesine kolaylık sağlanması için isletmenin uygun bir yerinde sorumlu Yönetici (Veteriner Hekim)ye bir oda ve içerisine gerekli araç ve gereci sağlamak zorundadır.

18.Yıl içerisinde Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından açılacak ve Veteriner Hekimleri Odası tarafından katılması için çağrıda bulunulacak çalışma alanı ile ilgili meslek içi eğitim programlarına veteriner hekim katılmak mecburiyetinde, işveren de veteriner hekimin katılmasını sağlamakla yükümlüdür.

19.Sorumlu yöneticinin (Veteriner Hekim) işyerinde fiilen çalışıp çalışmadığını ve çalışma koşullarını izlemeye Veteriner Hekimleri Odası yetkilidir.

20.İşyerinden ayrılan sorumlu yönetici (Veteriner Hekim) Veteriner Hekimleri Odası tarafından kendisine verilen Belge ve noterden yapılan sözleşmeyi Veteriner Hekimleri odasına iade etmek zorundadır. Ayrıca durumu Tarım ve Köyişleri Bakanlığına en kısa sürede bildirmekle yükümlüdürler.

21.4857 sayılı iş kanununa göre fazla çalışma için çalışanın yazılı onayının alınması gerekir ve bu durumda her bir fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %50 yükseltilmesi ile hesaplanır. Haftalık izin hakkı saklı olup, günü işverenle sorumlu yönetici arasında belirlenir.

22.Sorumlu Yöneticinin (Veteriner Hekim) tatil günleri ile ilgili uygulaması 4857 sayılı İş Kanunu’na tabidir.

23.4857 sayılı İş Kanunu’nun 53. maddesine göre yıllık ücretli izin süresi, bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden, beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden, on beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden az olamaz.

24.Sorumlu Yönetici, yıllık izinli ve raporlu olduğu günlerde yerine vekalet edecek veteriner hekimi belirlemek ve izne ayrılmadan önce Tarım İl Müdürlüğü ile bağlı bulunduğu Veteriner Hekimleri Odası’na bildirmekle yükümlüdür.

25.      İş bu 25 maddeden ibaret bu sözleşme Türk Veteriner Hekimleri Birliğince hazırlanan ve Veteriner Hekimler Odası tarafından her takvim yılı için verilen Çalışma belgesi ile birlikte bir yıl süreyle geçerlidir. Sözleşme; bitim tarihinden bir ay öncesinde taraflarca aksi bir talepte bulunulmadığı takdirde yenilenmiş olarak kabul edilir.

İşyerinin faaliyet Alanı:
Gerçek veya Tüzel Kişi veya Temsilcisi:
İşyeri Adres/ Tel/Fax:
Sorumlu Yöneticinin (veteriner hekim) Adı/Soyadı:
Sorumlu Yöneticinin (veteriner hekim) Adresi/ Tel:
Sorumlu Yöneticinin Diploma No /Oda Üye No:
Sorumlu Yöneticinin Bağlı Olduğu Veteriner Hekimler Odasının Adresi/Tel/Fax:

 Başa gitKULUÇKAHANE VE DAMIZLIK İŞLETMELERİNDE ÇALISACAK SORUMLU VETERİNER HEKİM İLE İŞVEREN SÖZLEŞMESİ

İş bu sözleşme 05.06.2004 tarih ve 25483 sayılı resmi gazetede yayınlanan 5179 sayılı Gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair KHK in değiştirilerek kabulü hakkında kanun ile bu kanuna dayanılarak çıkan ve çıkarılacak Kuluçkahane ve Damızlık İşletmeleri ile ilgili Yönetmeliklerde belirtilen Sorumlu Veteriner Hekim tarifi ve niteliği esas alınarak düzenlenmiş işyeri ve Sorumlu Veteriner Hekim arasındaki Sözleşmedir.

Bu sözleşmede, “İşveren” sözcüğü “Gerçek ve Tüzel Kişilik” anlamında kullanılmıştır.

1 Sorumlu Veteriner Hekim ....................................... Kuluçkahane ve damızlık isletmesinin sahibi, sorumlu veteriner hekimin görevlerini yerine getirmesinde kullanacağı her türlü araç, gereç, ve imkanı sağlamak zorundadır.

2 Sorumlu veteriner hekimin; isletmenin bu yönetmelik hükümlerine uygun sağlıklı üretim yapılmasından, çalışan personelin sağlık kontrolü ve kanatlı hayvan hastalıklarının yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirlerin alınmasından işveren ile birlikte sorumludurlar.

3 İsletmede her kümes için ayrı ayrı olmak üzere üretim, ölüm, salgın has-talık vakalarını, otopsi bulgularını, performans bilgilerini gösterir kayıt cetvellerini, bulaşıcı hastalıklara karsı uygulanan aşılamaları, ilaçlama programlarını ve aşılama sonrası serolojik testlere ait sonuçları gösterir sağlık kontrol kartlarını tutmak ve istendiği takdirde ilgililere göstermek ile yükümlüdür.

4 Sorumlu yönetici (Veteriner Hekim) ile işverenin noter huzurunda imzaladıkları sözleşmenin bir örneği yapıldığı tarihten sonraki 7 gün içinde il müdürlüğüne ve bir örneği de Veteriner Hekimler Odası’na iletilir. Taraflar, TVHB Merkez Konseyi tarafından hazırlanan ve Oda tarafından da Veteriner Hekimlere verilmesi gereken çalışma gün ve saatlerinin de belirtildiği “çalışma izin belgesini almak zorundadırlar.

5 Sorumlu veteriner hekim isten ayrılmak istediği takdirde, bunu bir ay önceden çalıştığı kuluçkahane veya damızlık isletme idaresine ve isletmenin bağlı bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne ve bağlı bulunduğu meslek odasına yazılı olarak bildirmek zorundadır. Sorumlu veteriner hekimin isten çıkarılması halinde ayni işlemlerin isletme idaresince yapılması ve derhal yeni bir sorumlu veteriner hekimin bir ay içerisinde istihdamı zorunludur. Veteriner Hekim, iş başlangıcında almış olduğu çalışma belgesini, işten ayrıldığı gün itibariyle Veteriner Hekimler Odası’na iade etmek mecburiyetindedir.

6. Sorumlu veteriner hekim sözleşmede belirtilen çalışma gün ve saatleri içinde başka bir iste çalışamaz.

7. Sorumlu veteriner hekim, çıkımdan sonra veya isletmenin kendi kümeslerinde mevcut olan damızlıkların aşılamaları ile sağlık muayenelerini bizzat kendisi veya yardımcı sağlık personeli ile yapacaktır. Yapılan sağlık muayenelerini sağlık raporu seklinde düzenleyecek ve bu sağlık raporunu imzalayacaktır. İhbarı mecburi hastalık vaka durumlarını zaman geçirmeden bağlı bulunduğu enstitü müdürlüğüne, il veya ilçe müdürlüğüne bildirilecektir.

8.Kuluçkahaneye gelen yumurtaların orijini ve kaç günlük oldukları, kuluçka makinesine giren yumurtaların miktarı, ırki ve konuluş tarihi ile çıkış makinelerine alınan yumurtaların aktarma tarihi, dölsüz yumurta ve embriyo ölümleri sayısı ve oranı gibi kayıtları tutmak ve istenildiği takdirde ilgililere göstermek ile yükümlüdür.

9.İşveren 506 sayılı kanun gereği sorumlu veteriner hekim sigortasını yaptırmak ve düzenli olarak yatırmakla yükümlüdür. İşveren sigortalının ilk ise giriş bildirgesini bağlı olduğu meslek Odasına iletmek zorundadır.

10.Taraflar 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili maddelerine karşı sorumludurlar ve kanunun gereklerini yerine getirmek durumundadır.

11.Sorumlu Yönetici Veteriner Hekim aylık net ……….YTL ücret ödenir. Ücret ödemeleri en geç o ayın 5’ine kadar yapılır. Ödemelerde gecikme halinde kamu alacaklarına uygulanan oranda gecikme faizi tahakkuk ettirilerek ödenir. Sorumlu Yönetici (Veteriner Hekim) ücretine Veteriner Hekimler Odası’nın asgari ücret tarifesinde benzer iş yerleri için belirlediği asgari ücret tarifesindeki artış oranında eş zamanlı olarak artış yapılır.

12.Veteriner hekimin daha önce belirtilen ücreti hiçbir şekilde ve nedenle aşağıya çekilemez. İşveren ücret bordrolarını her ay düzenli olarak Veteriner Hekimleri Odasına iletmek zorundadır.

13.Ücretin işveren tarafından sözleşmede belirtilenden düşük ödenmesi halinde sorumlu veteriner hekim 4857 sayılı is kanununun 24/II-e maddesi uyarınca hizmet akdini ücretin aşağı çekildiğini öğrendiği günden itibaren yedi gün içinde fesih edebilecektir. Hizmet akdindeki ücretin aşağı çekilmesi nedeniyle sorumlu veteriner hekimin 15 net aylık ücreti kendisine işveren tarafından tazminat olarak herhangi bir hüküm istihsaline gerek kalmaksızın ödenecektir. İşveren söz konusu tazminatın fahişliğini iddia etmeyecektir.

14. İşveren yetki ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde Sorumlu Yönetici (Veteriner Hekim) .............................................................’e azami kolaylığı göstermekle ve imkanları sağlamakla yükümlüdür. İşveren kanun, KHK ve yönetmeliklerde bildirilen Sorumlu Yöneticilik ile ilgili görevleri dışında is talep edemez. İşveren ilgili maddelerin yerine getirilmesinde azami kolaylığı göstermediği takdirde Sorumlu Yönetici (Veteriner Hekim) durumu ilgili tüm yasal mercilere bildirmeye yetkilidir.

15.İşveren Sorumlu Yöneticilikle ilgili görevlerin yerine getirilmesine kolaylık sağlanması için isletmenin uygun bir yerinde sorumlu Yönetici (Veteriner Hekim)ye bir oda ve içerisine gerekli araç ve gereci sağlamak zorundadır.

16.Yıl içerisinde Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından açılacak ve Oda tarafından katılması için çağrıda bulunulacak çalışma alanı ile ilgili meslek içi eğitim programlarına veteriner hekim katılmak mecburiyetinde, işveren de veteriner hekimin katılmasını sağlamakla yükümlüdür.

17.İşyerinden ayrılan veteriner hekim Veteriner Hekimleri Odası tarafından kendisine verilen Belge ve noterden yapılan sözleşmeyi odaya geri vermek zorundadır. Ayrıca durumu Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür.

18.Sorumlu yöneticinin (Veteriner Hekim) işyerinde fiilen çalışıp çalışmadığını ve çalışma koşullarını izlemeye odalar yetkilidir.

19.4857 sayılı is kanununa göre fazla çalışma için çalışanın onayının alınması gerekir ve bu durumda her bir fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat basına düsen miktarının %50 yükseltilmesi ile hesaplanır.

20.Sorumlu Yönetici Veteriner Hekimin tatil günleri ile ilgili uygulaması 4857 sayılı İş Kanunu’na tabidir.

21.4857 sayılı Is Kanununun 53. maddesine göre yıllık ücretli izin süresi, bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden, beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden, on beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden, az olamaz.

22. Sorumlu Yönetici, yıllık izinli ve raporlu olduğu günlerde yerine vekalet edecek veteriner hekimi belirlemek ve izne ayrılmadan önce Tarım İl Müdürlüğü ile bağlı bulunduğu Veteriner Hekimleri Odası’na bildirmekle yükümlüdür.

23.İş bu 23 maddeden ibaret sözleşme Türk Veteriner hekimleri Birliği’nce hazırlanan ve Veteriner Hekimler Odası tarafından her takvim yılı için verilen Çalışma belgesi ile birlikte bir yıl süreyle geçerlidir. Sözleşme; bitim tarihinden bir ay öncesinde taraflarca aksi bir talepte bulunulmadığı takdirde yenilenmiş olarak kabul edilir.

İşyerinin faaliyet Alanı:
Gerçek veya Tüzel Kişi veya Temsilcisi:
İşyeri Adres/ Tel/Fax:
Sorumlu Veteriner Hekim Adı:
Diploma No:
Oda Üye No:
Bağlı Olduğu Veteriner Hekimler Odası Adresi/Tel/Fax:
Sorumlu Veteriner hekim Adresi/ Tel:

Başa git KOMBINA MEZBAHA VE KESİMHANELERDE ÇALISACAK MUAYENE VETERINER HEKIMI ISVEREN SÖZLESMESI

İş bu sözleşme kombina, mezbaha ve hayvan kesim yerlerinde hayvanların kesim öncesi muayenesi ile kesim sonrası etlerinin Veteriner Hekimlerce muayenesini düzenleyen 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’nun 33.cü maddesine istinaden belirtilen görevleri yapmak üzere Muayene Veteriner Hekimi ile işveren veya yasal temsilcisi arasındaki sözleşmedir.

Bu sözleşmede, “İşveren” sözcüğü “Gerçek ve Tüzel Kişilik” anlamında kullanılmıştır.

1 Muayene Veteriner Hekimi olarak çalışacak Veteriner Hekim .................. ......................... hayvanların kesiminden önce ve kesiminden sonra tüm muayenelerinin yapılmasından ve etlerin her kombina yada mezbaha için Bakanlıkça verilen numarayı taşıyan damgalarla damgalanmasından (kanatlı hayvan kombina ve kesim hanelerinde damga yerine geçmek üzere etiketlenmesinden) sorumludurlar.

2 Muayene Veteriner Hekimi Türk Gıda Kodeksine uygun üretimden sorumlu olacaktır.

3 Muayene Veteriner Hekimi, hayvanları kontrol etmeden hayvanlar kesilemez ve kesimden sonraki muayeneler tamamlanmadan et ve diğer ürünler kesim salonundan çıkarılamaz.

4 Muayene Veteriner Hekimi kesim için gelen hayvanlarda karkasta, diğer ürünlerde kontrol ve muayene amaçlı her türlü testi yaptırmaya yetkilidir.

5 Kesilen hayvanların sayısı, elde edilen et miktarı, belirlenen hastalıklar ve şüpheli, şarta tabii ve imha edilecek et, sakatat ve yan ürünlere yapılan işlemlerle ilgili tüm kayıtların düzenli olarak tutmak zorundadır.

6 Muayene Veteriner Hekimi ile işverenin noter huzurunda imzaladıkları sözleşmenin bir örneği yapıldığı tarihten sonraki 7 gün içinde il müdürlüğüne ve bir örneği de Veteriner Hekimler Odası’na iletilir. Taraflar, TVHB Merkez Konseyi tarafından hazırlanan ve Oda tarafından da Veteriner Hekimlere verilmesi gereken çalışma gün ve saatlerinin de belirtildiği “çalışma izin belgesini almak zorundadırlar.

7 Muayene Veteriner Hekiminin isten ayrılmak istediğinde, bunu 1 ay öncesinden çalıştığı kombina, mezbaha veya tesis idaresine, tesisin bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne ve Veteriner Hekimleri Odası’na yazılı olarak bildirmek zorundadır. Muayene Veteriner Hekiminin isten çıkartılmak istenmesi halinde ayni işlemlerin tesis idaresi tarafından yapılması ve bu süre içinde yeni bir Muayene Veteriner Hekiminin istihdamı zorunludur. Veteriner Hekim, iş başlangıcında almış olduğu çalışma belgesini, işten ayrıldığı gün itibariyle Veteriner Hekimler Odası’na iade etmek mecburiyetindedir.

8. Muayene Veteriner Hekimi bu sözleşmede belirtilen çalışma gün ve saatleri içerisinde başka bir iste çalışamaz.

9.506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince çalışan Veteriner Hekim sigortalı olmak zorundadır.

10.Taraflar çalışma süresinin tümüne 4857 sayılı is kanununun ilgili maddelerine karsı sorumludurlar ve kanunun gereklerini yerine getirmek zorundadırlar.

11.Is yerine (işverenin) SSK tarafından tescil edilmiş bir sicil numarasının verilmiş olması gerekmektedir.

12.İşveren sigortalının ilk işe giriş bildirgesini 1 ay içerisinde Veteriner Hekimleri Odası’na bildirmek zorundadır.

13. Muayene Veteriner Hekimi’ne aylık net ……….YTL ücret ödenir. Ücret ödemeleri en geç o ayın 5’ine kadar yapılır. Ödemelerde gecikme halinde kamu alacaklarına uygulanan oranda gecikme faizi tahakkuk ettirilerek ödenir. Sorumlu Yönetici (Veteriner Hekim) ücretine Veteriner Hekimler Odası’nın asgari ücret tarifesinde benzer iş yerleri için belirlediği asgari ücret tarifesindeki artış oranında eş zamanlı olarak artış yapılır.

14.Çalışan veteriner hekimin daha önce belirtilen ücreti hiçbir şekilde ve hiçbir nedenle aşağıya çekilemez. İşveren ücret bordrolarını her ay düzenli olarak Veteriner Hekimleri Odası’na bildirmek zorundadır. (fax, mektup veya elden olabilir.)

15.Ücretin işveren tarafından sözleşmede belirtilen miktardan daha az ödenmesi halinde Muayene Veteriner Hekimi 4857 sayılı is kanununun 24/II-e maddesi uyarınca hizmet akdini ücretin aşağıya çekildiğini öğrendiği günden itibaren 7 gün içinde fesih edebilecektir. Hizmet akdindeki ücretin aşağıya çekilmesi nedeniyle veteriner hekimin 15 aylık net ücret alacağı kendisine işveren tarafından tazminat olarak herhangi bir hüküm istihsaline gerek kalmaksızın ödenecektir. İşveren söz konusu tazminatın fahişliği iddia etmeyecektir

 16. İşveren Muayene Veteriner hekiminin görevlerini yerine getirilmesinde Veteriner hekim. .............................................................  ‘e azami kolaylığı göstermekle ve imkanları sağlamakla yükümlüdür. İşveren kanun, KHK ve yönetmeliklerde bildirilen Muayene Veteriner Hekimi ile ilgili görevleri dışında is talep edemez. İşveren ilgili maddelerin yerine getirilmesinde azami kolaylığı göstermediği takdirde Muayene Veteriner Hekimi durumu ilgili tüm yasal mercilere bildirmeye yetkilidir.

17.İşveren Muayene Veteriner Hekim ile ilgili görevlerin yerine getirilmesine kolaylık sağlanması için isletmenin uygun bir yerinde Veteriner Hekime bir oda ve içerisine gerekli araç ve gereci sağlamak zorundadır.

18.Yıl içerisinde Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından açılacak ve Oda tarafından katılması için çağrıda bulunulacak çalışma alanı ile ilgili meslek içi eğitim programlarına veteriner hekim katılmak mecburiyetinde, işveren de veteriner hekimin katılmasını sağlamakla yükümlüdür.

19. İşyerinden ayrılan Muayene Veteriner Hekimi, Veteriner Hekimleri Odası tarafından kendisine verilen Belge ve noterden yapılan sözleşmeyi odaya iade etmek zorundadır.

20.4857 sayılı is kanununa göre fazla çalışma için çalışanın onayının alınması gerekir ve bu durumda her bir fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düsen miktarının %50 yükseltilmesi ile hesaplanır.

21.Muayene Veteriner Hekimi tatil günleri ile ilgili uygulama 4857 sayılı İş Kanunu’na tabidir.

22.4857 sayılı Is Kanununun 53. maddesine göre yıllık ücretli izin süresi, bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden, beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden, on beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden, az olamaz.

23.Muayene Veteriner Hekimi, yıllık izinli ve raporlu olduğu günlerde yerine vekalet edecek veteriner hekimi belirlemek ve izne ayrılmadan önce Tarım İl Müdürlüğü ile bağlı bulunduğu Veteriner Hekimleri Odası’na bildirmekle yükümlüdür.

24. Is bu 24 maddeden ibaret sözleşme Türk Veteriner hekimleri Birliği’nce hazırlanan ve Veteriner Hekimler Odası tarafından her takvim yılı için verilen Çalışma belgesi ile birlikte bir yıl süreyle geçerlidir. Sözleşme; bitim tarihinden bir ay öncesinde taraflarca aksi bir talepte bulunulmadığı takdirde yenilenmiş olarak kabul edilir.  

İşyerinin faaliyet Alanı:
Gerçek veya Tüzel Kişi veya Temsilcisi:
İşyeri Adres/ Tel/Fax:
Sorumlu Veteriner Hekim Adı:
Diploma No:
Oda Üye No:
Bağlı Olduğu Veteriner Hekimler Odası Adresi/Tel/Fax:
Sorumlu Veteriner hekim Adresi/ Tel:
 

 

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Mevzuatı

Yönergeler
Kurallar
ve
 Sözleşmeler
 
 
 
 
Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2006 - 2011 TurkVet ® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved