Turkvet.Biz
 
Güncel  
YAZILAR / YORUMLAR
   

>Genel

    >Eğitim
   

>Meslek politikaları

   

>Tarım ve Hayvancılık politikaları

    >Hayvan yetiştirme ve ıslah
   

>Gıda güvenliği ve halk sağlığı

   

>Hayvan sağlığı

   

>Hayvan refahı

    >Yaban hayatı
    >Çevre
    >AB Politika ve uygulamaları
    >Dünya Uygulamaları
    >Diğer Yazılar

 

Veteriner Kliniklerine Başvuran Evcil Hayvan Sahiplerinin Bazı Sosyodemografik Özellikleri

EVREN KİBAR, Lokman Çevik, Onur Akhan, Mustafa Abalı, Dirsam Ahmad, Cavit Işık Yavuz, Songül Acar Vaizoğlu, Çağatay Güler

Özet

 Anahtar Kelimeler: Bulaşıcı hastalıklar, evcil hayvanlar, veteriner halk sağlığı

 Giriş ve Amaç

İnsanların ekonomik bir amaç gözetmeksizin yaşamlarında yer eden evcil hayvan besleme sıklığı birçok faktörün etkisiyle giderek artmaktadır. Evcil hayvan besleyenlerin, hayvan sağlığı ve hayvandan insana bulaşabilecek çeşitli enfeksiyonlar açısından duyarlılıkları ve bilgi düzeyleri oldukça önemlidir. Araştırma kapsamında Ankara’ da 3 özel veteriner kliniği ve bir üniversite veterinerlik fakültesi polikliniğine başvuran evcil hayvan sahiplerinin sosyodemografik özelliklerinin, evcil hayvanların özelliklerinin ve evcil hayvanlardan bulaşabilecek bazı sağlık sorunlarıyla ilgili bilgi düzeyinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Tanımlayıcı tipteki araştırmanın evrenini, Ankara’daki üç özel veteriner kliniğine ve bir üniversite hastanesi veterinerlik fakültesine, 4-9 Haziran 2012 tarihleri arasında başvuran evcil hayvan sahipleri oluşturmaktadır. Belirtilen tarihlerde, toplam başvuru sayısı 179’dur. Araştırma, sözlü iletişim kurabilen ve çalışmaya katılmayı kabul eden 158 (%88,2) kişi ile gerçekleştirilmiştir.

Araştırmada toplam 34 soru içeren ve yüz yüze görüşme ile doldurulan bir anket formu kullanılmıştır.  Bu anket formunda evcil hayvan sahibinin sosyo-demografik özellikleri, sağlık durumları, evcil hayvanlarla ilgili bazı özellikler ile evcil hayvan sahiplerinin evcil hayvanlarıyla ilişkili sağlık risklerini hakkındaki farkındalığını ölçmek için önermeler yer almıştır. Soruların 6’ sı açık uçlu olup,  28’ i çoktan seçmelidir. Araştırmada verileri SPSS 15.0 istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. İstatistik analizlerde ki-kare testi kullanılmıştır. Bütün analizlerde istatistiksel anlamlılık düzeyi olarak p<0,05 kabul edilmiştir.

Bulgular

Araştırma,  katılımı kabul eden 158 kişide yapılmıştır. Araştırmaya katılanların yaş dağılımı 12-70 yaşları arasındadır (ort. 35.14 ± 12.35) ve %44,9’u erkek, %55,1’i kadındır. Evcil hayvan sahiplerinin %58,8’i bir işte çalışırken, %41,2’si çalışmamaktadır. Evcil hayvan sahiplerinin %13.3’ü müstakil evde, %1.9’u sıralı evde (bitişik müstakil evler), %63.3’ü 5 kat ve daha az katlı apartman dairesinde ve %21.5’i 6 kat ve daha fazla katlı apartman dairesinde yaşamaktadır.

Çalışmaya katılanların, %83.5’inin doktor tarafından tanı konulmuş herhangi bir hastalığı bulunmazken, %16.5’inin doktor tarafından tanı konulmuş bir hastalığı bulunmaktadır. Tanı konulmuş hastalığı olan evcil hayvan sahiplerinin %42.3’ünün solunum sistemi, %30.7’sinin kardiyovasküler sistem, %11.5’nin endokrin sistem, %3.8’nin gastrointestinal sistem, %3.8’nin kas-iskelet sistemi, %3.8’nin psikiyatri ve %3.8’nin nöroloji ile ilişkili hastalığı bulunmaktadır.

Araştırmaya katılanların %47.5’inin köpek, %39.2’sinin kedi beslediği ve evcil hayvanların en fazla (%34.2) petshoplardan alındığı belirlenmiştir. Katılımcıların %64,6’sı sevgi, %8,9’u koruma, %8,9’u hobi-ilgi gerekçesiyle evcil hayvan sahibi olduğunu belirtmiştir. Araştırmaya katılanların %31’i 1 yıldan az, %29,7’si 1-2 yıl arası, %16,5’i 3-4 yıl arası, %22,8’i 5 yıldan fazla bir süredir evcil hayvan beslemektedir.

Katılımcıların, ‘Toxoplasma köpeklerden insanlara bulaşır’ önermesine kedi ve köpek sahiplerinden doğru yanıt verenler sırasıyla %54,2 ve %33,3 (p=0,037), ‘toxoplasma gebelerde düşüklere neden olabilir’ önermesine doğru yanıt verenler ise sırasıyla %57,7 ve %32,7 olarak belirlenmiştir (p=0,009). ‘Köpeklerden insanlara bulaşan bir parazit özellikle karaciğer olmak üzere çeşitli iç organlarda kistik hastalığa yol açar’ önermesine kedi ve köpek sahibi olanlardan doğru yanıt verenler sırasıyla %34,6 ve %59,3’tür (p=0,009).

 Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada evcil hayvan sahiplerinin ve evcil hayvanların bazı özellikleri incelenmiştir. Katılımcıların genç yaş grubunda, öğrenim düzeylerinin yüksek olduğu ve büyük oranda apartmanlarda yaşadıkları belirlenmiştir. Evcil hayvan sahiplerinin hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklarla ilgili bu araştırmada yanıtlanması istenen önermelere farklı düzeylerde doğru yanıt verdikleri ve bu yanıtların sahip olunan hayvan türüne göre farklılaşabildiği sonucuna ulaşılmıştır.

Son değişiklik: 2013-07-11

Kaynak:16.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2013,Antalya

http://www.uhsk.org/ocs/index.php/uhsk16/uhsk16/schedConf/presentations

 

Güncel
 

 

 

 

Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2006 - 2011 TurkVet ® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved