Turkvet.Biz
 
Güncel  
YAZILAR / YORUMLAR
   

>Genel

    >Eğitim
   

>Meslek politikaları

   

>Tarım ve Hayvancılık politikaları

    >Hayvan yetiştirme ve ıslah
   

>Gıda güvenliği ve halk sağlığı

   

>Hayvan sağlığı

   

>Hayvan refahı

    >Yaban hayatı
    >Çevre
    >AB Politika ve uygulamaları
    >Dünya Uygulamaları
    >Diğer Yazılar

 

Hayvan Yetiştiricilerinin Zoonotik Hastalıklarla İlgili Bilgi Düzeyleri

 
 Koray Balcı, Can Behzat Demirkan, Burcu Tokuç, Salih Mavili, Aydın Şahin

Özet

GİRİŞ ve AMAÇ:

Zoonotik hastalıklar; doğal olarak omurgalı hayvanlardan insanlara, insanlardan da hayvanlara geçebilen hastalıkların tümü olarak tanımlanabilir. Dünyamızda insan ve hayvanları ilgilendiren iki yüzden fazla zoonotik hastalık olduğu bilinmektedir. Ülkemizde ise çoğu sığır, koyun ve kanatlılarda olmak üzere kırk civarında zoonotik hastalık mevcuttur. Zoonotik hastalıklar gerek sayılarının çoğunluğu ve gerekse yayılma alanlarının genişliği bakımından günümüzde insan sağlığını ciddi derecede tehdit etmektedirler.

Bu çalışma; hayvancılığın yaygın olduğu Edirne Süloğlu ve Lalapaşa ilçelerinde hayvan yetiştiricilerinin zoonozlarla ilgili bilgi, tutum ve davranışlarını değerlendirmek amacıyla planlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM:

Çalışma kesitsel bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini Edirne’nin Süloğlu ve Lalapaşa ilçelerinde yaşamakta olan kayıtlı 4080 hayvan yetiştiricisi oluşturmaktadır. Örneklem büyüklüğü P=0.50, d=0.08, %95 GA’da 150 olarak belirlenmiştir. Süloğlu ve Lalapaşa ilçelerinden örnekleme alınacak kişi sayısı ilçelerdeki hayvancılıkla uğraşan kişi sayısına göre belirlendikten (Süloğlu 52, Lalapaşa 98 kişi) sonra kişiler basit rasgele örnekleme yöntemi ile seçilmiştir.

Katılımcılara, araştırmacılar tarafından hazırlanan 25 soruluk anket formu yüz yüze görüşme tekniği ile uygulanmıştır. Veriler SPSS Ver 20.0 programında analiz edilmiş. Tanımlayıcı istatistiklerin yan ısıra karşılaştırmalarda Ki-Kare testi kullanılmıştır.

BULGULAR:

Katılımcıların tamamı erkek ve yaş ortalaması 51.4 (min:19 – max: 83), 6’sı (%4,1) okuma yazma bilmemekte, 104’ü (%69.3) 8 yıl ve daha az eğitimli, 37’si (%24,7) lise ve üstü eğitim almıştır.

Çalışmaya dahil edilen kişilerden; 97 kişi (%64,7) büyükbaş, 21 kişi (%14) küçükbaş, 1 kişi (%0,7) kanatlı, 18 kişi (%12) büyükbaş ve küçükbaş, 4 kişi (%2,7) büyükbaş ve kanatlı, 3 kişi (%2) küçükbaş ve kanatlı hayvan bakımı ile ilgilenmektedir.

Katılımcılardan 97 kişi (%64.7) Tüberküloz’un, 126 kişi (%84) Influenza (Grip)’nın, 36 kişi (%24) Brucella’nın, 79 kişi (%52,7) Şarbon’un, 142 kişi (%94,7) Tularemi’nin ve 114 kişi (%76) Kist Hidatik hastalığının hayvandan insana geçmeyeceğini belirtmiştir. Yapılan karşılaştırmalarda yukarıda sayılan hastalıkların hayvandan insan geçiş bilgisinin lise ve üstü eğitim almış kişilerde anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. Katılımcılardan 142 kişi (%92) sağım öncesi hayvanın memesini temizlediğini, 138 kişi (%92) hayvana dokunduktan sonra ellerini yıkadığını belirtmiştir. Yalnızca 90 kişi (%60) hayvanlarının doğumu sırasında eldiven kullandığını bildirmiştir. Eğitim düzeyi ile doğum sırasında eldiven kullanma, hayvan memesini sağım öncesi temizleme, hayvanlara dokunduktan sonra elleri yıkama gibi faktörler arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

Hayvan yetiştiricileri arasında en çok bilinen hastalığın Bruselloz (%83) olduğu belirlenirken, 40 kişi (%26.7) Bruselloz’un insanlara nasıl bulaştığını, 19 kişi (%12.7) hayvanlarını Bruselloz’dan nasıl koruyacağını, 34 kişi (%22,7) ise Bruselloz’un tedavisi olup olmadığını bilmediğini belirtmiştir.

SONUÇ:

Çalışmanın yapıldığı bölgede hayvancılıkla uğraşanların zoonozların bulaş yolları ve zoonozlardan korunma konusunda bilgi düzeyi yeterli değildir. Bu hastalıkların kontrolü için özellikle hastalığın yayılımı ve önlenmesi ile ilgili eğitimlerin yaygınlaştırılması gereklidir.

 Anahtar Kelimeler: Zoonoz, hayvancılık, bilgi düzeyi

Son değişiklik: 2013-08-03

Kaynak:16.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi,Antalya,2013

http://www.uhsk.org/ocs/index.php/uhsk16/uhsk16/schedConf/presentations

Güncel
 

 

 

 

Yeni Sayfa 1
 Copyright © 2006 - 2011 TurkVet ® - Her Hakkı Saklıdır - All right reserved